Thuốc DEPAKINE 200mg

Giá liên hệ

Thuốc DEPAKINE 200mg chỉ định dùng cho người động kinh: điều trị các thể động kinh khác nhau. Hưng cảm: Điều trị và dự phòng hưng cảm trong các rối loạn cảm xúc lưỡng cực