Bộ máy đo và que thử đường huyết OG Care

900.000

Giới thiệu